നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » photos » IPCC REPORT HEATWAVES FLOODS DROUGHTS HERES WHERE WE STAND ON CLIMATE CHANGE

    IPCC Report: ചൂട്, വെള്ളപ്പൊക്കം, വരൾച്ച; കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ്

    കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ

    )}