നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » photos » MEGHALAYAS DAWKI LAKE AND ITS CRYSTAL CLEAR WATERS A SIGHT TO BEHOLD

    In Photos: സഞ്ചാരികളെ മാടിവിളിക്കുന്ന മേഘാലയയിലെ ദാവ്കി തടാകം ; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

    2003 -ൽ 'ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം പൂന്തോട്ടം' എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൗലിന്‍നോംഗ് ഗ്രാമം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള ഗ്രാമം എന്ന ബഹുമതി സ്വന്തമാക്കി

    )}