പ്രളയം വിഴുങ്ങിയ കേരളം- ആകാശ ചിത്രങ്ങൾ

webtech_news18
കേരളത്തിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ- ആകാശചിത്രം. മഴക്കെടുതി ബാധിച്ച ഏഴു ജില്ലകളിലാണ് സൈന്യം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയത്(ഫോട്ടോ- ഇന്ത്യൻ ആർമി)
(ഫോട്ടോ- ഇന്ത്യൻ ആർമി)


(ഫോട്ടോ- ഇന്ത്യൻ ആർമി)
(ഫോട്ടോ- ഇന്ത്യൻ ആർമി)
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന സൈനിക ഹെലികോപ്ടർ(ഫോട്ടോ- ഇന്ത്യൻ ആർമി)
(ഫോട്ടോ- ഇന്ത്യൻ ആർമി)
(ഫോട്ടോ- ഇന്ത്യൻ ആർമി)
(ഫോട്ടോ- ഇന്ത്യൻ ആർമി)
(ഫോട്ടോ- ഇന്ത്യൻ ആർമി)
>

Trending Now