നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » ALEXA DEVELOPERS APP TO TRANSLATE CATS MIAOW

    പൂച്ചകൾ പലരീതിയിൽ കരഞ്ഞ് എന്താണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? കരച്ചില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്താനുള്ള ആപ്പ് റെഡി!

    ഉപയോഗിക്കും തോറും കൃത്യതയേറുമെന്നാണ് അപ്പ് നിർമ്മാതാക്കൾ പറയുന്നത്.

    )}