നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » PROHIBITION OF ALCOHOL DURING LOCAL BODY ELECTIONS DISTRICT BASED DRY DAY AS FOLLOWS

    Dry day Local Body Elections 2020 | തദ്ദേശതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് മദ്യനിരോധനം; ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലെ 'ഡ്രൈ ഡേ' ഇങ്ങനെ

    വോട്ടെടെപ്പു നടക്കുന്ന ദിനങ്ങളിലും വോട്ടെണ്ണൽ ദിനമായ ഡിസംബർ 16 നുമാണ് ഡ്രൈ ഡേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    )}