നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » CELEBRITY ELEPHANT GURUVAYOOR PADMANABHAN PASSES AWAY NEW CV

    ഗുരുവായൂർ പത്മനാഭൻ ചെരിഞ്ഞു; വിടവാങ്ങിയത് ആനപ്രേമികളുടെയും ഭക്തരുടെയും ആരാധനപാത്രം

    Guruvayoor Padmanabhan | ഉയരവും തലപ്പൊക്കവുമുള്ള ആനകൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും ആനപ്രേമികളുടെയും ഭക്തരുടെയും മനസിൽ പത്മനാഭനേക്കാൾ ഉയരം വേറെ ഒരു ആനയ്ക്കുമില്ലായിരുന്നു.ആനകളിലെ സൂപ്പർസ്റ്റാർ എന്ന് പറയാവുന്ന ഗുരുവായൂർ പത്മനാഭന്റെ ചിത്രത്തിനുപോലും ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽ ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്.

    )}