നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » WOMEN 6 WOMENS HOMADE DEEPAVALI SWEETS LITTLE BOX OF HAPPINESS TV

    ചക്കക്കുരു ചോക്കലേറ്റ് മുതൽ കറാച്ചി ഹൽവ വരെ; 'സന്തോഷത്തിന്റെ പെട്ടി' നിറയെ ദീപാവലി മധുരം

    16 കൂട്ടം മധുരവുമായാണ് ലിറ്റിൽ ബോക്സ് ഓഫ് ഹാപ്പിനസ് വിപണിയിലെത്തുന്നത്. ചക്കക്കുരു ചോക്കലേറ്റ്, സെവൻ കപ്സ്, കറാച്ചി ഹൽവ, കാജു ബർഫി, മിൽക്ക് ഹൽവ തുടങ്ങി നാവിൽ മധുരം നിറയ്ക്കുന്ന വിഭവങ്ങളാണ് ഇവർ ബോക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. (എഴുത്തും ചിത്രങ്ങളും- സിമി സാബു)

    )}