നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » WOMEN I GOT A PEACE IN MY SOUL CAMERON DIAZ OPENS UP ON QUIT ACTING

    ഇപ്പോൾ സമാധാനമുണ്ട്; അഭിനയം ഉപേക്ഷിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഹോളിവുഡ് നടി

    "ഇപ്പോൾ സമാധാനമുണ്ട്. മനസ്സിന് ശാന്തതയുണ്ട്. ഒടുവിൽ ഞാൻ എന്നെ പരിഗണിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു."

    )}