നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » WOMEN UK GOVT FOUND NOVEL SOLUTION TO PREVENT GIRLS FROM MISSING SCHOOL DUE TO PERIODS

    ആർത്തവം കാരണം പെൺകുട്ടികൾക്കിനി ക്ലാസ് മുടങ്ങില്ല; പുതിയ പരിഹാരം

    ആർത്തവ ശുചിത്വ ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ അഭാവം മൂലം പെൺകുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതി കൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ളത്.

    )}