നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » TECH INDIAN WOMEN YOUTUBERS WITH OVER 1 MILLION SUBSCRIBERS GROWS TO 120

    യൂടൂബിൽ ചരിത്രമെഴുതി ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ; പത്ത് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബർമാരുള്ള ചാനലുകൾ 120

    യൂടൂബ് ഇപ്പോൾ ഒരു നഗര പ്രതിഭാസമല്ല. ഇത് കാണുന്ന ആകെ സമയത്തിന്റെ 60 ശതമാനവും മെട്രോ ഇതര നഗരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്

    )}