നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » world » TOP 10 HAPPIEST COUNTRIES IN THE WORLD IN 2021

    International Day of Happiness 2021 | സുരക്ഷ, മികച്ച ജീവിത നിലവാരം; ജനങ്ങള്‍ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന 10 രാജ്യങ്ങളെ അറിയാം

    ഉയർന്ന ജീവിത നിലവാരം, സുരക്ഷ, പൊതുസേവനങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാം മികച്ചതായി തന്നെ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനത ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്.

    )}