നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES WHEN KATE WINSLET WAS RECOGNISED AS ROSE TITANIC IN HIMALAYAS

    'ഹിമാലയത്തിൽ വെച്ച് ആ മനുഷ്യൻ റോസിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ'; മറക്കാനാകാത്ത നിമിഷത്തെ കുറിച്ച് ടൈറ്റാനിക് നായിക

    "സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയ അനുഭവമായിരുന്നു അത്. സിനിമ ആളുകളിൽ എത്ര മാത്രം ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷം"

    )}