നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » 4 BEAMS OF THE BRIDGE ON THALASSERY MAHE BYPASS COLLAPSED

    തലശേരി- മാഹി ബൈപ്പാസിലെ പാലത്തിന്റെ 4 ബീമുകൾ തകർന്നു വീണു

    ബീമുകൾ പുഴയിലേയ്ക്ക് പതിച്ചു. നീട്ടൂരിനടുത്ത് ബാലത്താണ് സംഭവം.