നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » GST REVENUE COLLECTION IN MARCH 2021 HITS RECORD HIGH OF RS 1 24 LAKH CRORE

    GST Revenue | ജിഎസ്ടി വരുമാനത്തിൽ റെക്കോഡ്: മാർച്ചിൽ സമാഹരിച്ചത് 1.23 ലക്ഷംകോടി രൂപ

    ജിഎസ്ടി നടപ്പാക്കിയതിനുശേഷം ഇത്രയും വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി ജിഎസ്ടി വരുമാനം ഒരുലക്ഷം കോടി രൂപയ്ക്കുമുകളിലാണ്.

    )}