നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » TECH BLACKBERRY USERS ITS TIME TO BUY A NEW PHONE NOW HERE S WHY RV

    BlackBerry: ബ്ലാക്ക്ബെറി ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ? പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങാൻ സമയമായി; കാരണം അറിയാം

    BlackBerry: ബ്ലാക്ബെറിയുടെ ചില സ്‌മാർട്ട് ഫോണുകൾ ബ്ലാക്ബെറി ഒഎസിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ഒഎസിൽ നിന്നുള്ള സേവനങ്ങളാണ് ജനുവരി 4 മുതൽ നിർത്തുന്നത്.