നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » AMBILI DEVI PUT UP A POST ON HER UNCLE DEMISE N

    Ambili Devi | അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ വിട്ട് ഈശ്വരന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി... പ്രതിസന്ധികൾക്കിടെ വിയോഗദുഃഖം പേറി അമ്പിളി ദേവി

    ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ ഓടിയെത്തുന്ന അദ്ദേഹം ഇനി അമ്പിളിക്കൊപ്പമില്ല. ഹൃദയവേദന നിറഞ്ഞ വാക്കുകളുമായി ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് അമ്പിളി ദേവി

    )}