നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » BIGG BOSS FAME RAJITH KUMAR SAYS SOMEBODY PERFORMED BLACKMAGIC AGAINST HIM

    രജിത് കുമാറിനെതിരെ കൂടോത്രം? സിനിമാ ഭാവി നശിപ്പിക്കാൻ ചിലർ അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചു എന്ന് രജിത് കുമാറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

    Bigg Boss fame Rajith Kumar says somebody performed blackmagic against him | രജിത് കുമാറിന്റെ പരാമർശം ചർച്ചയാവുന്നു

    )}