നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SANIYA IYYAPPAN SHUTS MISOGYNY IN ASSESSING A WOMANS CLOTHING

    Saniya Iyyappan | ഗ്ലാമർ വേഷം ധരിച്ചാൽ മേനിപ്രദർശനക്കാരിയാകുമോ? സാനിയ അയ്യപ്പൻറെ മറുപടി ഇതാ

    ഗ്ലാമർ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞാൽ 'മേനിപ്രദർശനക്കാരി' എന്ന് വിളിക്കുന്നവർക്കുള്ള മറുപടിയുമായി സാനിയ

    )}