നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » WHAT WAS MAMMOOTTY FIRST SALARY IN FILM INDUSTRY

    സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ ആദ്യ പ്രതിഫലം; കിട്ടിയ തുക മറക്കാതെ മെഗാ സ്റ്റാർ

    What was Mammootty's first salary in film industry | വൻ തുക പ്രതിഫലം നേടുന്ന മെഗാ സ്റ്റാറിന്റെ തുടക്കം വളരെ ചെറിയ പ്രതിഫലത്തിലൂടെയായിരുന്നു

    )}