നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  Home » photogallery » india » LOCKDOWN INDUCED QUIET BRINGSBACK BIRDS TO BENGALURU GH

  ലോക്ക്ഡൗൺ തുണയായത് പക്ഷികൾക്ക്, മലിനീകരണം 60% കുറഞ്ഞ ബംഗളൂരൂവിൽ പക്ഷികൾ മടങ്ങിയെത്തുന്നു

  കുയിലുകൾ അവരുടെ പാട്ടിലൂടെയാണ് മറ്റ് കുയിലുകളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്. വാഹനങ്ങളുടെ ഹോൺ ശബ്ദവും ട്രാഫിക്കിന്റെ വലിയ ശബ്ദങ്ങളും കാരണം പക്ഷിയുടെ ഗാനം അധിക ദൂരത്തിൽ എത്തുകയില്ല. (റിപ്പോർട്ട് - സൗമ്യ കലാസ)

  • News18
  • |
  )}