നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » HEALTH CONDOM DATING BACK TO 120 YEARS FOUND

    Condom | 120 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള 'മുത്തച്ഛൻ കോണ്ടം' കണ്ടെടുത്തു

    120 വർഷം മുൻപുള്ള കോണ്ടം കണ്ടാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവുമെന്നറിയാമോ? അപൂർവ കണ്ടെത്തൽ പുറത്ത്

    )}