നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » KERALA HIGH COURT COMES WITH HISTORICAL RULING ON RAPE THAT PENILE ASSAULT TO ANY PART OF A FEMALE IS RAPE

    ചരിത്ര വിധിയുമായി കേരള ഹൈക്കോടതി; 'പുരുഷന്റെ ലിംഗം സ്ത്രീശരീരത്തിൽ ഏതു ഭാഗത്ത് പ്രവേശിപ്പിച്ചാലും ബലാത്സംഗം'

    സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ബലംപ്രയോഗിച്ചു യോനിയിൽ ലിംഗം കടത്തിയുള്ള അതിക്രമം മാത്രമല്ല ബലാത്സംഗമെന്നാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.