നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » YOUNG MAN COVERED COW DUNG IN CAR GETS FIRST PRIZE AT VEHICLE RALLY

    കാറില്‍ ചാണകം പൂശിയ യുവാവിന് വാഹന റാലിയില്‍ ഒന്നാം സമ്മാനം

    കാറിൽ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യം ചെയ്തതിനാണ് യുവാവിന് സമ്മാനം ലഭിച്ചത്

    )}