നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES LUCIFER MAKES A RECORD DAY ONE COLLECTION AFTER

    ആദ്യ ദിന കളക്ഷൻ റെക്കോർഡിൽ ലൂസിഫറിന് മുന്നിൽ ഒടിയൻ മാത്രം

    Lucifer amasses record opening day collection in Kerala after Odiyan | ലൂസിഫർ 6.70 കോടി, ഒടിയൻ 7.22 കോടി

    )}