നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » LOTUS ON PASSPORTS AS PART OF SECURITY FEATURES MEA CLARIFIES TV KPA

    പുതിയ പാസ്പോർട്ടുകളിലെ താമര ചിഹ്നം: സുരക്ഷാ നടപടികളുടെ ഭാഗമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

    പുതിയ പോസ്പോർട്ടുകളിൽ പാസ്പോർട്ട്‌ ഓഫീസർമാർ ഒപ്പിടുന്നതിന് താഴെയായി ദീർഘ ചതുരാകൃതിക്ക്‌ ഇരു വശത്തുമായാണ് താമര ചിഹ്നം ചേർത്തിരിക്കുന്നത്‌. (റിപ്പോർട്ട്- കെ പി അഭിലാഷ്)

    )}